P. U. H. P. "ELTRONIK" Z. Soból, B. Kudas, S. Truty  Spółka Jawna, powstało  w 1994r. po ogłoszeniu upadłości N. Z. P. S. "Podhale" Nowy Targ, początkowo jako spółka cywilna, a po zmianie przepisów dotyczących spółek, zostało przekształcone i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Spółka Jawna.

   Spółka zajmuje się obrotem i dystrybucją energii elektrycznej, oraz świadczy usługi w zakresie instalacji
i remontu maszyn i urządzeń elektrycznych.

   Obszar działania Spółki w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej obejmuje teren byłych zakładów N. Z .P. S. "Podhale" w Nowym Targu, oraz przyległych bezpośrednio do niego działek, gdzie ulokowało się kilka gospodarstw domowych  nie mających dostępu do sieci energetycznych innych dostawców.
Obszar działania Spółki w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej obejmuje około 25ha, w tym znaczną część stanowią tereny zalesione
i rolnicze.

Zaspokojenie potrzeb odbiorców odbywa się poprzez posiadane na własność:

- 2 linie zasilające SN 15kV z GPZ Szaflary
- 2 rozdzielnie SN/NN o łącznej mocy zainstalowanych transformatorów 3260 kVA
- sieć linii kablowych SN i NN


Przedsiębiorstwo nie będzie wykonywało funkcji OSD na majątku należącym do
innego przedsiębiorstwa energetycznego.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmą i systemem dystrybucyjnym:
1.    Zbigniew Soból
2.    Krzysztof Gonciarczyk
3.    Bogusław Kudas
4.    Krzysztof Guzik
5.    Franciszek Długopolski
6.    Stanisław Truty

Obecnie do sieci firmy, przyłączonych jest 55- ciu odbiorców.


Przedsiębiorstwo posiada aktualną taryfę dla energii elektrycznej zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr OKR-4211-7(12)/2016/9377/XII/EŚ
z dn. 13 maja 2016r.

Przedsiębiorstwo posiada zatwierdzony decyzją wspólników, Plan Rozwoju, który jest corocznie aktualizowany.